BHD 12.500

Manuka Honey MGO 50+ | 500g

BHD 9.000

Manuka Honey UMF 5+ | MGO 83+ | 250g

BHD 16.000

Manuka Honey UMF 5+ | MGO 83+ | 500g

BHD 14.500

Manuka Honey UMF 10+ | MGO 263+ | 250g

BHD 24.500

Manuka Honey UMF 10+ | MGO 263+ | 500g

BHD 22.000

Manuka Honey UMF 15+ | MGO 514+ | 250g

BHD 39.000

Manuka Honey UMF 15+ | MGO 514+ | 500g

BHD 35.000

Manuka Honey UMF 20+ | MGO 829+ | 250g

BHD 59.500

Manuka Honey UMF 20+ | MGO 829+ | 500g

BHD 49.500

Manuka Honey UMF 24+ | MGO 1123+ | 250g

BHD 24.000

Manuka Honey MGO 30+ | 1 kg

BHD 12.000

Manuka Honey UMF 6+ | MGO 115+ | 250g

BHD 20.000

Manuka Honey UMF 6+ | MGO 115+ | 500g

BHD 14.500

Manuka Honey UMF 10+ | MGO 263+ | 250g

BHD 24.500

Manuka Honey UMF 10+ | MGO 263+ | 500g

BHD 19.000

Manuka Honey UMF 13+ | MGO 400+ | 250g

BHD 32.500

Manuka Honey UMF 13+ | MGO 400+ | 500g

BHD 28.000

Manuka Honey UMF 16+ | MGO 573+ | 250g

BHD 49.500

Manuka Honey UMF 16+ | MGO 573+ | 500g

BHD 44.000

Manuka Honey UMF 20+ | MGO 850+ | 250g

BHD 53.500

Manuka Honey UMF 22+ | MGO 950+ | 250g

BHD 21.000

New Zealand Wild Flower Honey | 1kg

BHD 14.500

Manuka Honey UMF 10+| MGO 263+ | 250g

BHD 26.000

Manuka Honey UMF 16+ | MGO 573+ | 250g

BHD 35.000

Manuka Honey UMF 20+| MGO 829+ | 250g

BHD 44.500

Manuka Honey UMF 22+ | MGO 971+ | 250g

BHD 56.000

Manuka Honey UMF 25+ | MGO 1200+ | 250g

BHD 14.500

Manuka Honey UMF 10+ | MGO 263+| 250g

BHD 22.000

Manuka Honey UMF 15+ | MGO 514+| 250g

BHD 35.000

Manuka Honey UMF 20+ | MGO 829+ | 250g

BHD 85.000

Manuka Honey UMF 26+ | MGO 1282+ | 250g